Multiconsult Samferdsel vei www.multiconsult.no 04_Samferdsel & infrastruktur E6 Frya - Vinstra_ Vegprosjektering

1/2

Utsnitt fra arbeidsmodell som viser elvekryssingen med Harpe bru | 3D modell: Multiconsult

2/2

Utsnitt fra arbeidsmodell som viser kryss Harpefoss | 3D modell: Multiconsult

E6 Frya – Vinstra

E6 Frya – Vinstra er delsterkning 1 av prosjektet E6 Ringebu – Otta.

Tiltaket går gjennom kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel i Oppland fylke. Utbyggingen medfører at ny E6 legges utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam.

Delstrekning 1 Frya – Vinstra er en ulykkesbelastet strekning. Prosjektet omfatter bygging av ca 18,5 km 2-felts E6 med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, inkludert Hundorptunnelen på ca 4,3 km. Det er ca 20 konstruksjoner langs denne strekingen. I tillegg skal det bygges ca 12,5 km lokalveger og gang/sykkelveger.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider konkurransegrunnlag og byggeplaner for ny E6. Arbeidet omfatter prosjektering av ny tofelts veg, tunnelløp med portaler, kulverter, tekniske bygg, bruer, rasteplasser samt flere lokalveger.

Arbeidet er delt inn i ulike faser med gjennomføring av optimaliseringsfase før utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Arbeidet omfatter også oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Konkurransegrunnlag
  • Byggeplaner
  • Faseplaner
  • Ytre miljøplan
  • Visualiseringer
  • Støyskjerming
  • 3D prosjektering med samordningsmodell
  • Byggeoppfølging