E6, Stjørdal, Værnes, Havnekrysset, vegprosjektering, rundkjøring, bru, tunnel, multiconsult

Oversiktsbilde som viser nytt vegløp | Fotomontasje: Multiconsult

E6 Værnes – Havnekrysset

Vegprosjektering

Oppdraget er en delparsell knyttet til prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal. Parsellen utgjør en strekning på ca. 2,7 km av E6 og omfatter også en del lokalveger og konstruksjoner med bl.a flere rundkjøringer, bruer og tunneler.

Oppdraget innebærer landskaps-/miljømessige utfordringer knyttet til strandsone og fugleliv på strekningen fra rullebanen ved Værnes lufthavn til Tangen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet konkurransegrunnlag og byggeplaner for ny E6 Værnes – Havnekrysset.

Arbeidet omfattet prosjektering av 4-felts veg, og dels 2-felts veg på stekningen.

Videre inngår ca 350 m av E14 som bygges om til 4-felts veg, ca. 600 m lokalveg til Tangen næringsområde, samt noen mindre vegomlegginger. 2 stk. rundkjøringer, en løsmassetunnel og ny jernbanebru over E14 er noe av det som inngikk i prosjektet. Det ble også særlig lagt vekt på revegetering av strandsonen for ivaretakelse av dyre-/fugleliv.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Konkurransegrunnlag
  • Byggeplaner
  • Ytre miljøplan
  • Støyskjerming
  • Byggeoppfølging