1/3

E6 gjennom Gudbrandsdalen | Foto: Sigurd Rage

2/3

Stedsbilde

3/3

Torg oversikt | Illustrasjon: Multiconsult

E6 Biri – Otta

Fire tettstedsgater i Gudbrandsdalen

Det planlegges og bygges ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Ny E6 legges utenom tettstedene, i ny trasé og dagens E6 vil få funksjon som lokalveg og omkjøringsveg. Dette prosjektets hovedoppgave er å gjøre tiltak på avlastet vegnett slik at det blir trygt og at tettstedene blir triveligere. For å oppnå dette blir det lagt vekt på følgende:

 • Miljø- og trafikksikkerhetstiltak i tettstedene: Ombygging fra veg til gate.
 • Redusert hastighet og tilrettelegging for myke trafikanter utenom tettstedene.

Dette oppdraget omfatter i hovedsak tiltak i de fire tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam.  Tettstedene skal planlegges (reguleres) med tanke på byggestart i løpet av 2017.

Løsning av oppdraget

Multiconsult, Analyse og Strategi og Arkitekt Peter Butenschøn arbeider sammen på dette prosjektet med å utarbeide Reguleringsplan og Byggeplan.

Reguleringsplanen utarbeides på grunnlag av det konseptet som velges i forprosjektet. Forprosjektet og den kreative fasen er grunnlaget for et lokalt løft der vi bidrar til god tettstedsutvikling i Gudbransdalen.

Våre tjenester

Forprosjekt, teknisk plan, reguleringsplan, byggeplan og oppfølging i byggetiden:

 • Gate og stedsutvikling
 • Stedsutvikling
 • Gang og sykkeltrafikk
 • Konseptutvikling
 • Grøntfaglig
 • Trafikksikkerhet
 • Miljø
 • Biolog
 • Planbeskrivelser med bestemmelser
 • Plankart
 • ROS
 • Støy
 • 3D Visualisering
 • SHA