Multiconsult Samferdsel vei E6 Frya - Vinstra

1/3

E6 med lokalveier ved Gulltjønn | 3D modell: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei E6 Frya - Vinstra

2/3

Utsikt fra Hundorptunnelen | 3D modell: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei E6 Frya - Vinstra

3/3

Harpe bru | 3D modell: Multiconsult

E6 Frya – Vinstra

Byggeplan, konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetiden

Prosjektet E6 Frya — Vinstra er et delprosjekt på strekningen E6 Biri – Otta i Gudbrandsdalen. E6 skal bygges ut til tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Veien ligger hovedsakelig i ny trasé og ny E6 legges utenfor tettstedene Hundorp, Harpefoss og Vinstra mens dagens E6 gjøres om til lokalvei. Traséen går i tunnel under Hundorp og krysser Lågen ved Harpe bru.

E6 Frya – Vinstra omfatter utbygging av ca 19 km E6 inkludert Hundorptunnelen på ca 4,3 km. Det skal bygges ca 10 km lokalveier fra ca 20 konstruksjoner, i tillegg til viltgjerder og lokal støyskjerming.

Anleggsarbeidene for parsellen E6 Frya – Vinstra vil pågå fra 2013.

Løsning av oppdraget

Prosjektering av ny E6 med tunnel, bru over Lågen, stedvis nærføring til jernbanen og ny jernbanebru. Multiconsult er ansvarlig for alle fagområder. Prosjekteringen gjennomføres i 3D med sammenstilling av alle fagmodeller i en samordningsmodell. Prosjekteringen omfatter E6, lokalveier, toplans kryss, bruer i linja, overgangsbruer, kulverter, støyskjermer, lokale støytiltak, beplantning, viltgjerder, rasteplasser, geotekniske og ingeniørgeologiske vurderinger, VA-systemer, belysning og teknisk utrustning i tunnel.

Våre tjenester

  • Byggeplan
  • Konkurransegrunnlag
  • Beskrivelse
  • Faseplaner
  • Arbeidstegninger
  • 3D-modell med alle fag
  • Oppfølging i byggetiden