Foto: Jo Michael

E6 Skaberud – Kolomoen

Byggeplan veg

Oppdraget omfatter prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetid for 12,7 km ny firefelts E6 inkludert 3 toplanskryss med tilhørende lokal- og driftsvegsystem.

Ny vegtrase følger delvis eksisterende veg og ligger delvis i helt ny trase. Oppdraget omfatter omfattende masseflytting med utskifting av myrmasser og sprengning av bergmasser. Prosjektet er også et FoU-prosjekt for ledelys, og er den første vegstrekningen i Norge hvor tradisjonell vegbelysning har blitt erstattet med ledelys. Bruk av ledelys medfører bl.a. betydelig besparelse i energiutgifter.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble innledet med en optimaliseringsfase hvor foreslåtte løsninger ble vurdert på nytt og forbedringer ble vurdert. Dette førte til bl.a. endringeri overvannshåndteringen som medførte betydelige besparelser i entreprisekostnader og mindre risiko for utslipp til en sårbar resipient.

Oppdraget er løst i nært samarbeid med oppdragsgiver og med spesielt fokus på en sikker trafikkavvikling i anleggsfasen og at konkurransegrunnlaget skulle være spesielt godt gjennomarbeidet.

Våre tjenester

  • Vegprosjektering
  • Overvannshåndtering
  • Landskapsarkitektur
  • Elektroteknikk
  • Støyberegninger
  • Ytre Miljø