Samferdsel og infrastruktur, E6- Gauldalen, Kommunedelplan, E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad,Multiconsult, Statens vegvesen Region midt, Melhus

1/3

Oversiktsbilde over Gauldalen. Bildet viser at området domineres av dyrka mark | Foto: Gunnhild Rosenfeldt

2/3

Nærføring til elva og inngrep i kantvegetasjon er en utfordring | Ill.: Vegard Meland

3/3

Utsnitt av oversiktskart med alternative veglinjer | Fotomontasje: Multiconsult

E6 Gauldalen

Kommunedelplan med konsekvensutredning

Multiconsult har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E6 i Melhus kommune i Sør-Trøndelag på strekningen Håggåtunnelen-Skjerdingstad. Strekningen er ca. 20 km lang.

Det er i dag to felt på strekningen, men det planlegges 4-felts motorveg i ny kommunedelplan.Det ligger til grunn et omfattende prosjekteringsarbeid for vegstrekningen med blant annet flere to-plankryss og bruer over Gaula.

Konsekvensutredningen er utført på svært mange kombinasjoner av alternativer. Vegen krysser elva i Gauldalen flere steder. Nærføring til elva samt beslag av dyrka mark har vært blant de største utfordringene.

Løsning av oppdraget

I oppstartsfasen av arbeidet var det svært mange aktuelle forslag til traseer. Det ble derfor prosjektert en rekke alternativer og kombinasjoner av disse.

Kun et lite utvalg av disse ble silt ut, og det er derfor svært mange alternativer som ble utredet i konsekvensutredningen.

Underveis i prosessen deltok Multiconsult jevnlig i møter med Statens vegvesen, Melhus kommune, Jernbaneverket, fylkesmannen samt Sør-Trøndelag fylkeskommune og Jernbaneverket.

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Kommunedelplan
  • Konsekvensutredning
  • Visualisering
  • Mengde- og elementbeskrivelse
  • Deltakelse i samrådsgruppe
  • Deltakelse/presentasjon på 4 folkemøter