Multiconsult, Rv23 Oslofjordforbindelsen

1/2

Oslofjordtunnelen ved Måna | 3D-Modell: Multiconsult/Vianova

2/2

Kryssområdet ved Verpen | 3D-modell: Multiconsult/Vianova

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Multiconsult fikk som del av en konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Vianova i oppdrag å utarbeide regulerings-, detalj- og byggeplan for byggetrinn 2 for rv. 23 Oslofjordforbindelsen.

Strekningen er ca. 14 km lang, hvor av 4 km i Hurum i Buskerud og 10 km i Frogn i Akershus. Oppdraget omfatter etablering av et parallelt tunnelløp nummer to under Oslofjorden, og oppgradering av strekningen Måna-Vassum til firefelts motorveg inklusiv nytt tunnelløp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Prosjektet omfatter også tre planskilte kryss på strekningen, samt ny gang- og sykkelveg langs Osloveien som planlegges som ny omkjøringsveg. Ny rv. 23 planlegges med fysisk midtdeler, to overgangsbruer og fire bruer i linjen. Bakgrunnen for utvidelsen er trafikkutviklingen og de nye sikkerhetskravene i tunnelforskriften.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av reguleringsplaner med konsekvensutredning, samt byggeplan. Prosjektering av ny firefelts veg inntil eksisterende veg med ny tunnel under Oslofjorden, bruer i linja, overgangsbruer, tunnelportaler, planskilte kryss, massedeponier, støyskjermingstiltak, omfattende grunnundersøkelser på land, i sjøen og fra tunnelen, geotekniske vurderinger, terrengforming, beplantning, VA-systemer og belysning.

Våre tjenester

  • Detaljplan
  • Reguleringsplan med konsekvensutredninger
  • Geotekniske grunnudersøkelser
  • Fagrapporter og notater
  • 3D-modell av landskap som input til tverrfaglig modell
  • Byggeplan