Multiconsult Samferdsel Vei E6 Sluppen Savne

Flyfoto av planområdet. Nidelva og Osloveien med mye trafikk langs denne | Flyfoto: Statens vegvesen

Rv 706 Sluppen — Stavne

Kommunedelplan med KU

Trondheim er i ferd med å få en ny stamvegring. Den gjenstående delen som mangler planavklaring er Osloveien, fra Sluppen til Stavne, med ny Sluppen bru og ombygging av Sluppenkrysset. Multiconsult har utarbeidet 5 alternative vegføringer, som er konsekvensutredet i henhold til håndbok 140, for prissatte og ikke-prissatte tema. Resultatene er sammenstilt i en samfunnsøkonomisk analyse. Det er laget 6 temarapporter.

I samarbeid med Statens vegvesen og Trondheim kommune er det lagt fram et forslag til vegtrase. Tiltaket har trefelts Oslovei, firefelts Sluppen bru, og en mindre ombygging av Sluppenkrysset. Det er utarbeidet et enkelt plankart som viser valgte alternativ og vegtype.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har konstruert vegog kryssgeometri og beregnet skråningsutslag for 6 vegalternativer, inkludert den valgte vegtraseen. Ved utarbeidelse av konsekvensutredningen ble det etablert et tverrfaglig team, med flere fagdisipliner med kompetanse for utredning av alle prissatte og ikkeprissatte tema. Multiconsult bistod ved valg av alternativ og utarbeidet kartillustrasjoner for alle alternativ.

Våre tjenester

  • Oppdragsledelse
  • Prosjektering av veg og trafikkarealer
  • Deltagelse i utvikling av trafikkberegningsmodeller og gjennomføring av beregninger
  • Utredning av prissatte konsekvenser, EFFEKT
  • Utredning av ikke-prissatte konsekvenser
  • Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av måloppnåelse