1/4

E18 ved Borge | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

2/4

E18 ved Borge | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

Multiconsult Samferdsel Vei

3/4

Natvall-krysset ved avkjøringen til Sandefjord. Overgangsbru og miljøtunnel under bygging | Flyfoto: Statens vegvesen

Multiconsult Samferdsel Vei

4/4

Fokserød-krysset, avkjøringen til Torp. To overgangsbruer under bygging | Flyfoto: Statens vegvesen

E18 Gulli – Langåker

Byggeplan og konkurransegrunnlag

Parsellen Gulli-Langåker er videreføringen av ny E18 fra Gulli og sørover. Strekningen er ca. 24 km lang og bygges som firefelts motorveg i dimensjoneringsklasse S9. Strekningen omfatter 5 viltlokk/miljøtunneler, 8 langsgående brupar og 1 rampebru, 13 kulverter under E18 og 1 under rv. 35 Bispeveien samt 18 overgangs- og lokalbruer.

Anleggsarbeidene for parsellen Gulli-Langåker ble startet i 2011 og er planlagt ferdig høsten 2014.

Løsning av oppdraget

Prosjektering av ny 4 felts veg nært inntil eks. veg, med toplanskryss, bruer i linja, overgangsbruer, kulverter, støyskjermer, lokale støytiltak, grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger, beplantning, VA-systemer og belysning

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av byggeplan
  • Konkurransegrunnlag
  • Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
  • Arbeidstegninger
  • Oppfølging i byggeperioden