1/3

Nesbrukrysset E18 Asker | Ill.: Lumion | Multiconsult

2/3

Utsnitt av illustrasjonsplanen ved Asker sentrum og Fusdal | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Holmenkrysset fugleperspektiv | Ill: Lumion | Multiconsult

E18 Slependen – Drengsrud

Kommunedelplan med KU E18-korridoren i Asker

Utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning for 8 km motorveg med 4 til 6 felter og ny parallellveg/hovedsamleveg.

Det er planlagt en separat bussveg og hovedsykkelveg langs korridoren. I tilknytning til bussvegen planlegges en ny bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon. Oppdraget inkluderer også nordre del av Røykenveien og løsninger for tilkobling av
Slemmestadveien.

Prosjektet er først og fremst et miljøprosjekt som skal tilrettelegge for et bedre transportsystem, med fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs korridoren og med byutvikling rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet skal redusere barrierevirkning, støy og lokal forurensning.

Løsning av oppdraget

Interne koordineringsmøter med alle fagdisipliner ble avholdt jevnlig

Jevnlige prosjektmøter ble avholdt med Statens vegvesen og Asker kommune.

Medvirkning har vært organisert gjennom åpne møter, idédugnad med inviterte organisasjoner og jevnlige møter med kontaktgrupper for velforeningene i området

Tverrfaglig 3D prosjektering i tidlig fase og visualisering i silingsfase og planfase.

I Aimsun ble det etablert en mesomodell for E18, og tilhørende veinett, på strekningen Drengsrud/ Oreholt – Slependen. Modellen ble benyttet til å analysere virkninger og konsekvenser av alternative vegforslag, samt dimensjonering av dette vegnettet.

Utarbeidelse av KU jamfør forskrift om konsekvensutredninger.

Våre tjenester

  • Vegprosjektering
  • Landskapsplaner inkl. snitt
  • 3d prosjektering konstruksjoner
  • Grunnundersøkelser
  • Støy- og luftberegninger
  • Tverrfaglig 3D-modell, Infraworks og Lumion
  • Konsekvensutredning
  • Kommunedelplan med planbeskrivelse
  • Teknisk økonomisk plan
  • Aimsun trafikkmodell