fv. 47, årabrotsvegen, byggeplan, anleggsoppfølging, multiconsult

1/2

Rundkjøring ved Kringlehaug | Foto: Multiconsult

fv. 47, årabrotsvegen, byggeplan, anleggsoppfølging, multiconsult

2/2

Vestre åpning, undergang sør | Foto: Multiconsult

Fv 47 Årabrotsvegen

Byggeplan m/konkurransegrunnlag og anleggsoppfølging

Multiconsult har utarbeidet reguleringsplanen for strekningen, som var grunnlaget for byggeplanen.

 • Delvis ombygging av eksisterende fylkesveg og delvis ny veg over en strekning på vel 700 m. Det er bygget for S6 dimensjoneringsklasse, men 4 felt er ikke tatt i bruk på hele strekningen
 • Ombygging av tre t-kryss til rundkjøringer med diameter 40 m
 • Ca. 600 m nye støyskjermer. 150 m jordvoll/støyskjerm
 • 3 gangkulverter på ca. 25 m lengde
 • Støttemurer og trapper

Løsning av oppdraget

 • Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av vegplanleggere, OV og VA planlegger, konstruksjonsplanlegger og landskapsarkitekt
 • Tverrfaglige internmøter ble avholdt jevnlig
 • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen
 • Fortløpende revisjon av tegninger og data

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Prosjektering VA
 • Prosjektering av murer og kulverter
 • 3D visualisering
 • Konkurransegrunnlag
 • Koordinering prosjektering av VA, kabler og belysning
 • Anleggsoppfølging