1/2

Norgesporten sett fra E18 retning vest | Illustrasjon: DOF

2/2

Norgesporten sett fra fv. 21 retning sør | Foto: DOF

E18 Riksgrensen – Ørje

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands forbindelsene i transportsystemet i Norge. Prosjektet er en del av utbyggingen og opprustingen av E18 fra Riksgrensen til Vinterbro.

Behovet for en ny trase skyldes dårlig trafikksikkerhet, lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde, og tidvis problemer med trafikkavviklingen.

Oppdraget omfatter utbygging av ny E18 fra Ørje til Riksgrensen. Stekningen er 6,3 km lang.

E18 bygges som tofelts motorveg med midtdeler og forbikjøringsstrekninger. Skiltet hastighet blir 90 km/t. Alle eksisterende kryss og avkjørsler saneres, og det bygges planskilte kryss i Ørje sentrum, ved Sletta og ved grensen. Fv 21 krysser ny E18 på overgangsbrua Norgesporten. Brua er ei spektakulær skråstagbru i stål med et 50 m høyt tårn som vil bli et identitetsskapende element for Ørje og Riksgrensen mellom Norge og Sverige. Ved Brutjerna og Stormosen er det registrert 24 ulike arter med øyenstikkere.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, detaljplan/reguleringsplan og byggeplaner inkludert komplett konkurransegrunnlag for E18 Riksgrensen- Ørje. Vegen bygges som tofelts motorveg med midtdeler. Inn mot Ørje sentrum og riksgrensen reduseres standarden.

For Tomter sentrum, fv 120, utarbeides byggeplan med komplett konkurransegrunnlag (fortau med rabatter, kryss, avkjørsler, beplantning).

Våre tjenester

 • Konsekvensutredning
 • Kommunedelplan
 • Grunnundersøkelser
 • Detaljplan/reguleringsplan
 • Forprosjekt konstruksjoner
 • Detaljprosjektering
 • Ytre miljøplan
 • Visualisering/3D
 • Støytiltak
 • Kostnadsoverslag
 • Faseplaner
 • Byggeplaner med komplett konkurransegrunnlag
 • Oppfølging anleggsfasen
 • Data om ferdig veg