mulighetsstudie, grenlandsbrua, samferdsel og infrastruktur, multiconsult

Alternativ 1 Skråstagbru med ett tårn, identisk parallell bru, 30 m øst | Illustration: Multiconsult

Grenlandsbrua

Mulighetsstudie og skisseprosjekt

Multiconsult fikk i 2013 oppdraget fra Statens vegvesen Region sør om å utarbeide et skisseprosjekt på bru ved siden av eksisterende Grenlandsbru langs ny E18 mellom Porsgrunn og Bamble.

Det er flere utfordringer knyttet til å etablere en ny bru i dette området. Utfordringer er særlig knyttet til geologi og fundamentering, men også estetisk ved at ny bru, på best mulig måte må spille på lag med eksisterende fredet bru.

15 alternativer er omtalt, her inngår brutypene: skråstagbru med ett tårn eller to tårn, ett-spenns hengebru, FFB-bru, buebru og nettverksbuebru. Hovedspenn varierer fra 250 m til 750 m.

For å ivareta naturmiljø og strømningsforhold i sundet var det ikke ønskelig med brukonsepter som krever omfattende utfyllinger eller dypvannsfundamentering.

Løsning av oppdraget

For noen konsepter var det ønskelig å legge hovedfundamenter på vanndyp fra 10 – 30 m. For andre har det vært ønskelig å øke spennvidden opp mot 600 – 700 m.

I konseptområdet øst og vest av eksisterende bru ble derfor følgende brutyper i utgangspunktet vurdert å være teknisk og kostnadsmessig aktuelle: Skråstagbru, hengebru, FFB-bru og buebru.

I prosjektperioden var det knyttet relativ stor usikkerhet til geologiske forhold og interferens av vindfeltet mellom ny og eksisterende bru. Ulike varianter av de fire førstnevnte bruer er derfor vurdert i ulike traséer.

15 brualternativer ble i prosjektet drøftet, og ut fra en prosess med Statens vegvesen og arkitekt ble tre skråstagbrualternativer og ett hengebrualternativ utredet. Hengebrualternativet har en spennvidde på 750 m, og tradisjonelle bergforankringer for kablene. Løsningen er kostbar, men ved å forankre kablene rett i berg uten tårn vil kostnadene kunne reduseres. Dette ble i skisseprosjektet ikke vurdert nærmere da skråstagsløsningene estetisk var mer heldige opp mot eksisterende bru, som også er en skråstagsbru. Konklusjonen av arbeidet ble en anbefaling av en identisk bru like øst for eksisterende.

Våre tjenester

  • Globale analyser
  • Forankringer
  • Brudesign
  • Bruplanlegging
  • Prosjektering av ny bru
  • Geoteknisk prosjektering
  • Risikovurdering