Samferdsel og infrastruktur, rv22, Fetsund, Glomma, mulighetsstudie, bro, multiconsult

1/3

A-symetrisk nettverksbuebru linje E | Fotomontasje: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, rv22, Fetsund, Glomma, mulighetsstudie, bro, multiconsult

2/3

Ny fagverksbru ved eksisterende bru

Samferdsel og infrastruktur, rv22, Fetsund, Glomma, mulighetsstudie, bro, multiconsult

3/3

Skråstagbru linje D | Fotomontasje: Multiconsult

Rv. 22 Kryssing av Glomma ved Fetsund

Mulighetsstudie

Rv. 22 er en svært viktig øst-vestgående regional transportåre i grensen mellom by og land nordøst for Oslo. Det har vært kapasitetsproblemer på rv. 22 mellom Fetsund brua og Lillestrøm gjennom mange år. En løsning med fire felts vei fra Lillestrøm og over Glomma ved Fetsund vil løse dette problemet.

Multiconsult fikk i desember 2011 i oppgave av Statens vegvesen Region øst å gjennomføre en mulighetsstudie for kryssing av Glomma ved Fetsund for rv. 22. I studien ble det vurdert 17 forskjellige linjer med 7 forskjellige brusteder med to alternative bruer for hvert av stedene.

I tillegg ble det også vurdert et alternativ med tunnelløsning under Glomma og et med senketunnel. For brualternativene er det vist fagverksbruer, bjelkebruer, skråstagbruer med en og to pyloner, nettverksbruer og hengebruer.

Løsning av oppdraget

Hensikten med studien var å finne gode trafikkløsninger og effektive bruløsninger for å krysse Glomma.

For veilinjene er det gjort vurderinger av trafikk og trafikkavvikling for både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. For veilinjene er også eiendommer og dyrkbar mark som blir berørt vurdert.

For bruløsningene er det vurdert brutype, fundamenteringsforhold, estetiske forhold, konflikt med verneverdige kulturmiljøer langs Glomma, byggemetoder, drifts og investeringskostnader og mulighe for etappevis utbygging.

Kostnader er også vurdert for alle alternativer og det er laget animasjoner av alle linjene.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie
  • Trafikkanalyser
  • Animasjoner
  • Kostnadsoverslag
  • Analyse