hengebru, sulafjorden, samferdsel og infrastruktur, multiconsult

Oversiktsbilde | Illustrasjon: Multiconsult

Kryssing av Sulafjorden – Hengebru

Konseptuelt design av hengebru

Som en del av E39 er det utredet flere alternative løsninger for kryssing av Sulafjorden. Multiconsult har utført et mulighetsstudie av hengebrualternativet.

Det foreslåtte alternativet er en hengebru i ett spenn over Sulafjorden, med et spenn på 2800 m. Dette er vesentlig lenger enn verdens lengste hengebro (Akashi Kaikyo, 1991 m). Kryssingen er lokalisert i nordenden av Sulafjorden, mellom Hareidlandet og Sula. Fjordens bredde på dette punktet er 3200 m, med en maks dybde på 450 m.

Et konseptuelt design av brua er utført, med hensikt å etablere et gjennomførbart konsept og et pålitelig kostestimat.

Løsning av oppdraget

Valgt løsning er en hengebru med ett spenn på 2800 m. Navigasjonskanalen under brua er 400m bred med seilingshøyde 70 m. Brodekket er et ortotropisk ståldekk (2650 mm tykk) i et to-boks-konsept med en horisontal avstand på 37 m. Brudekket er supportert av to hovedkabler med en diameter på omtrent 1000 mm hver, som er ankret opp direkte i fjellveggen på hver side av brua.

Kablene er opphengt over to doble brutårn, og mellom brutårnene er høyden mellom kablenes høyeste og laveste punkt 311 m. Sidespennene fra hver av brutårnene til land er henholdsvis 720 m mot Hareidlandet og 560 m mot Sula. Tårnene er fundamentert på to senkekasser på ca. 30 m dyp. Toppen av tårnene er omtrent 415 m over hav nivå.

Preliminære statiske og dynamiske analyser er utført for å dokumentere gjennomførbarhet og pålitelig kostestimering. Prosjektet er estimert til 13 milliarder NOK.

Våre tjenester

  • Globale analyser (statiske og dynamiske)
  • Foreløpige brudesign
  • Bruplanlegging
  • Prosjektering av ny bru
  • Geoteknisk prosjektering
  • Risikovurdering
  • Sensitivitetsanalyse
  • Kostnadsoverslag
  • Fotoillustrasjoner og 3D-modell