Flybilde med planlagte tiltak | Fotomontasje: Multiconsult

E18/Rv. 23 Kjellstad, Lier

Forprosjekt og reguleringsplan

Bakgrunnen for prosjektet er at eksiterende avkjørsel fra E18 har liten kapasitet i rushtid, som medfører kø langs E18. Kryssene E18 X fv22 og E18 arm X Rv23 er definert som et ulykkespunkt og har uoversiktlig kjøremønster.

Multiconsult utarbeidet forprosjekt samt prosjekterte detaljplaner som grunnlag for videre reguleringsplanarbeid. Omfatter to nye rundkjøringer langs rv23 samt ny avkjøringsrampe fra dagens E18. Prosjektet omfatter også oppgradering av gangvegsystem langs Rv23. Omfatter også trafikale beregninger, støykartlegging, overvannshåndtering, skiltplaner og kabel- og belysning.

Løsning av oppdraget

Det ble jevnlig avholdt prosjektmøter med Statens vegvesen og internt i prosjektet.

Oppdraget er også fulgt av en intern arbeidsgruppe hos vegvesenet.

Det ble i prosjektgjennomføringen lagt vekt på:

 • Forbedre kapasiteten til vegnettet ved å etablere forholdsvis store rundkjøringer
 • Legge til rette for myke trafikanter.
 • Redusere risiko for oppstuing langs E18
 • Forbedre et uoversiktlig kjøremønster

Våre tjenester

 • Forprosjekt
 • Prosjektere veitraseer
 • Utarbeide trafikkanalyse inkl. tellinger
 • Støykartlegging
 • Overvannshåndtering
 • Kabel- og belysningsplan
 • Skiltplan
 • Kostnadskalkyler