Bru, Randalselva, E16, Eggemoen, Olum, Konsekvensutredning ,Kommunedelplan, Reguleringsplan, detaljplan, Multiconsult

1/2

Bru over Randselva | Skisseprosjekt Nuno Arkitektur, Multiconsult og Degree of Freedom

Kryss, Kleggerud,, E16, Eggemoen, Olum, Konsekvensutredning ,Kommunedelplan, Reguleringsplan, detaljplan, Multiconsult

2/2

Kryss på Kleggerud | 3D modell: Multiconsult

Rv 35/E16 Eggemoen – Olum

Ny og avlastet Rv. 35/ E16

Rv. 35/E16 mellom Gardermoen og Hokksund er en viktig vegforbindelse som er klassifisert som stamveg. Vegen inngår i den ytre ring rundt Oslo, og fungerer både som gjennomfartsveg og lokalveg. E16 har flere strekninger med stort behov for utbedring.

Oppdraget omfatter ny E16 mellom Eggemoen og Olum, med kryss, tilførselsveger, rasteplass og opprusting av fv 241 (adkomstvegen til Jevnaker). Ny E16 er 12 km lang, og adkomstvegen til fra Jevnaker er ca 1,5 km. Ny E16 planlegges som 2 felts veg med fysisk midtdeler og 3 forbikjøringsfelt pr 10 km. Det planlegges totalt 3 planskilte kryss på strekningen. Det skal lages forprosjekterer for totalt 15 konstruksjoner. Den største konstruksjonen er bruen over Randselva som er ca 600 m lang.

Oppdraget omfatter også tiltak på avlastet E16. Delstrekningene som er prioritert er Hadeland Glassverk, Toso og Olimblinna. Her skal det tilrettelegges for gående og syklende.

Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019 med til sammen 120 mill. kroner. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har fått i oppdrag å utarbeide kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud/adkomst til Jevnaker, reguleringsplan med detaljplan for strekningen Eggemoen – Olum i henhold til vedtatt kommunedelplan av mars 2011, samt reguleringsplan for tiltak på avlastet veg (estetisk løft, kryssutbedringer og gang- og sykkelveger).

Våre tjenester

  • Kommunedelplan med konsekvensutredning
  • Reguleringsplaner
  • Detaljplaner