Samferdsel og Infrastruktur, Rv 110, Fredrikstad, Miljøsanering, riving. Multiconsult

1/2

Seut Industrier | Foto: Ann-Kristin Bræck, Multiconsult

Samferdsel og Infrastruktur, Rv 110, Fredrikstad, Miljøsanering, riving. Multiconsult

2/2

Seut bru | Foto: Ann-Kristin Bræck, Multiconsult

Rv. 110 Simo – Ørebekk

Miljøsanering og riving av bygg

I forbindelse med oppgradering av Rv. 110 Simo – Ørebekk i Fredrikstad kommune til firefelts vei, er Multiconsult engasjert av Statens vegvesen Region øst v/ byggeleder Per Lyder Nyland for å gjennomføre miljøkartlegging og lage anbudsbeskrivelse for bygninger og konstruksjoner som skal rives langs veien.

I prosjektet inngår riving av 10 bygg og en bru, bl.a. gamle Seut Industrier og Simo sin forniklings- og glavaniseringsavdeling.

I tillegg har Multiconsult beskrevet konstruksjonssikkerhet for riving, samt utført risikovurderinger iht Byggherreforskriften.

Løsning av oppdraget

I forbindelse med dette oppdraget har Multiconsult gjennomført komplett miljøkartlegging og utarbeidet miljøkartleggingsrapport for 10 Bygg og en bru langs Rv. 110 Simo – Ørebekk. Bygningene har bestått av gamle verksted- og lagerbygg, kontorbygg, gatekjøkken/bolig og en bensinstasjon. Total grunnflate på byggene er ca 14.000 m2. Alle bygningene og konstruksjonene er kartlagt for forekomster av helse- og miljøfarlig avfall.

Oppdraget har bestått i gjennomføring av miljøkartlegging av bygninger og konstruksjoner, prosjektering av miljøsanering og riving, utførelse av SHA risikovurderinger samt anbudsbeskrivelse for miljøsanering og riving etter NS 3420 og prosesskoder.

Våre tjenester

  • RIM
  • RIB
  • SHA