Byggeplan, RV 4, motorveg, S8, tunell, gangvei, grøntareal

1/4

Bru i linja, 3D modell | 3D: Multiconsult

2/4

Parsellstart | 3D-modell:Multiconsult

3/4

Sandvoll kryss med Haugsbakken kulvert, 3D modell| 3D: Multiconsult

Byggeplan, RV 4, motorveg, S8, tunell, gangvei, grøntareal

4/4

Morstadkrysset og søndre tunnelportal av Gran tunnel, 3D modell | 3D-modell: Multiconsult

Rv. 4 Gran grense – Jaren

Byggeplan, konkurransegrunnlag og oppfølging i byggeperioden

Parsellen Gran grense – Jaren er ca. 9,1 km og skal bygges som firefelts motorveg i dimensjoneringsklasse S8. Strekningen omfatter 6 langsgående bruer, 4 tunnelportaler, 3 kulverter for 2 planskryss over rv. 4 og 3 kulverter for undergang under rv.4. Utbygging av strekning medfører at rv. 4 blir lagt under Gran sentrum i tunnel på ca. 1,7 km. Prosjektet omfatter i tillegg ca 4 km lokalveg og gang/sykkelveger, støytiltak, murer og rekkverk, landskap og terrengarbeid og deponier.

Anleggsarbeidene for parsellen Gran grense – Jaren planlegges oppstart i 2013.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider konkurransegrunnlag og byggeplaner for ny rv. 4. Arbeidet omfatter prosjektering av ny veg, samt lokal veger/gang- og sykkelveger, tunnelløp med portaler, kulverter, bruer, støyskjermer, lokale støytiltak, geotekniske vurderinger, VA-systemer, landskapsutforming og belysning.

Våre tjenester

  • Forprosjekt av enkeltkonstruksjoner
  • Detaljprosjektering
  • Konkurransegrunnlag
  • Utarbeidelse av byggeplan
  • Visualiseringer
  • Støyskjerming
  • 3D prosjektering med samordningsmodell
  • Arbeidstegninger
  • Oppfølging i byggeperioden