motorveg, riksveg 4, Roa, Lunner, Gran, Statens vegvesen, kommunedelplan, konsekvensutredning, Multiconsult

1/4

Dagens rv. 4 forbi Roa | Foto: Statens vegvesen

motorveg, riksveg 4, Roa, Lunner, Gran, Statens vegvesen, kommunedelplan, konsekvensutredning, Multiconsult

2/4

Dagens rv. 4 er farlig for myke trafikanter | Foto: Multiconsult

motorveg, riksveg 4, Roa, Lunner, Gran, Statens vegvesen, kommunedelplan, konsekvensutredning, Multiconsult

3/4

Alternativer | Illustrasjon: Multiconsult

motorveg, riksveg 4, Roa, Lunner, Gran, Statens vegvesen, kommunedelplan, konsekvensutredning, Multiconsult

4/4

Landskap i området | Foto: Multiconsult

Rv. 4 Roa – Gran grense

Kommunedelplan

Riksveg 4 mellom Roa og Jaren i Lunner og Gran kommuner har dårlig standard, stor trafikk og er ulykkesutsatt. Det skal derfor bygges ny firefelts motorveg på denne strekning. I Gran kommune er valgt alternativ regulert og ferdig planlagt, og det tas sikte på byggestart i 2013.

På den 4,5 km lange parsellen mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune har det vært en lang prosess uten at Statens vegvesen og kommunen har blitt enige om hvor vegen skulle legges. Det ble derfor satt i gang en ny planprosess i 2010 med målsetting om å finne en akseptabel trasé for ny riksveg 4.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært rådgiver for utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 4. Oppdraget startet med en silingsprosess der flere ulike alternativer ble vurdert og utarbeidelse av planprogram. Videre vegprosjektering og visualisering (3D-modell), geotekniske og ingeniørgeologiske vurderinger, støyberegning, kostnadsberegning etter ANSLAGs-metoden og til slutt utarbeidelse av planbeskrivelse med konsekvensutredning. Seks alternativer er utredet, fire med tunnel. Utredningene skjedde etter håndbok 140. Jordvern var en sentral problemstilling. Deltakelse på flere folkemøter. Alternativ C3 (langs dagens veg) ble vedtatt av Lunner kommune i juni 2012.

Våre tjenester

  • Silingsrapport
  • Planprogram
  • ROS-analyse
  • Planbeskrivelse
  • Konsekvensutredning
  • Arealplanlegging
  • Vegplanlegging
  • 3D-modell
  • Kostnadsberegning (anslag)