Samferdsel prosjekt Rv 2 Slomarka-Kongsvinger 1390x576

Rv2 Slomarka konsvinger | 3D modell: Multiconsult

Rv 2 Slomarka-Kongsvinger

Prosjektering av anlegg for overvann og drenering for ny riksveg

Multiconsults bidrag har vært prosjektering av byggeplan for ny 16 km parsell av ny 4-felts motorveg mellom Slomarka og Kongsvinger. Ny motorveg skal erstatte dagens to-feltsveg. Vegen vil gå gjennom landbruksterreng i Nord Odal og skogsterreng med partier i fjellskjæring i Kongsvinger kommune. I tillegg vil vegen krysse Glomma. Strekningen får 2 større toplanskryss.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har prosjektert vegens drens- og overvannssystem, samt omlegginger av eksisterende VAledninger.

Benyttet verktøy: NovaPOINT 3D, Visual map, GPROG

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av 3D-modell for drensog overvannsløsninger
  • Prosjektering av drens- og overvannsløsninger for sideveger
  • Prosjektering av stikkrenner og bekkelukkinger med inn- og utløpskonstruksjoner
  • Prosjektering av terrenggrøfter og plastringstiltak for erosjonssikring av veg og sideterreng
  • Overvannsberegninger for tilstøtende nedbørsfelt
  • Tiltak for ivaretakelse av kryssende jordbruksdrenering
  • Omlegging av kryssende VA-ledninger, deriblant omlegging av to store hovedvannsledninger og flytting av kommunal pumpestasjon
  • Prosjektering av plasstøpt gangbar betongkulvert for VA, fjernvarme og elektro under ny motorveg