Multiconsult Samferdsel vei

1/3

Storskaret-Brattholmen | Foto: Kari Sveva Dowsett, Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei

2/3

Sikring av fjellskjæring i Storskaret | Foto: Kari Sveva Dowsett, Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei

3/3

Storskaret-Brattholmen | Foto: Kari Sveva Dowsett, Multiconsult

Fv209/Fv233 Storskaret-Brattholmen

Fv209/Fv233 Vegutbedring

Fjell kommune: Reguleringsplan med mål om en trafikksikker veg for myke trafikkanter. Smal veg blir utvidet til 2 felt med fortau. Sanering av avkjørsler og utbedring av kryss. På den tettbygde strekningen blir 50 eiendommer berørt av planen. På strekningen er det også skole og 2 barnehager. Statens vegvesen: Byggeplan for regulert 2-feltsveg med fortau. Strekningen er 1,5 km. Koordinering mot nytt VA- og kabelanlegg. Konkurransegrunnlag og anleggsoppfølging.

Løsning av oppdraget

 • Reguleringsplanarbeidet bestod av skissefase, foreløpig planfase, endelig plan og endringer etter merknader
 • Tverrfaglig team i reguleringsplan og byggeplan
 • Koordinering mellom de ulike fagene og etatene har vert utført ved hjelp av møter og 2D-tegninger
 • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen
 • Anleggsoppfølging og deltakelse på byggemøter i byggefasen
 • Fortløpende revisjon av tegninger og data

Våre tjenester

 • Reguleringsplan veg
 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Murer, trapp, rekkverksfundament
 • Belysningsplan
 • Konkurransegrunnlag
 • Koordinering prosjektering av VA og kabler
 • Anleggsoppfølging
 • Deltakelse i byggemøter