Multiconsult Samferdsel vei sørlandsparken

Sørlandsparken

Ny fire-felts vei

Prosjektet består i å utvide dagens 2-felts veg til 4-felts veg med to nye rundkjøringer og utvidelse av 2 eksisterende rundkjøringer. Det skal også etableres nye fortauer, samt gang- og sykkelveier langs den nye veien. Multiconsult er engasjert av Kristiansand næringspark AS med å planlegge veien, fortau, gang- og sykkelveier og rundkjøringer. Dette blir en oppgradering av dagens 2-felts vei med stor belastning til en 4-felts vei gjennom deler av Sørlandsparken ved Kristiansand. Det blir også enklere og tryggere for gående og syklende i Sørlandsparken.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har lagd konkurransegrunnlag og byggeplan. Multiconsult er ogsåmed i oppfølging i byggefasen.

Våre tjenester

  • Detaljplaner
  • Reguleringsplan
  • Skiltplan
  • Kostnadsberegninger
  • Myndighetsbehandling