Miljø og natur - Tjenester - Konsesjon småkraft Roussevagge kraftverk
Energi Vann og miljø

Miljøtjenester og SHA

Multiconsult tilbyr tverrfaglige team med lang erfaring og bred kompetanse innen teknologiske løsninger og miljøspørsmål i alle faser av energiprosjekter, både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult har bred erfaring både fra store, flerfaglige prosjekter og fra små enkeltprosjekter. Biologer, hydrologer, landskapsarkitekter, samfunnsvitere, økonomer og ingeniører jobber tett sammen for å finne gode tverrfaglige løsninger. Selskapet er godt kjent med eksisterende lov- og regelverk og bistår kunden i å gjøre energiprosjektene både kostnadseffektive og bærekraftige. Fagmiljøene i Multiconsult samarbeider også med et bredt nettverk av eksterne spesialister og fagfolk.

Multiconsult kan tilby rådgivere med spesiell HMS-styringskompetanse og lang og allsidig erfaring knyttet til alle aspekter ved teknisk arbeidsmiljø/ yrkeshygiene og ytre miljø innenfor energisektoren.

Erfaringen inkluderer prosjektering av nye anlegg, modifikasjonsprosjekter og HMS-støtte og rådgivning til driftsorganisasjoner. Miljøteamet har meget god kjennskap til myndighetskrav og erfaring fra arbeid i og for myndighetsorganer (Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet).

Selskapets tjenester er knyttet til alle faser i et prosjekt og omfatter blant annet:

 • Forstudie og skisseprosjekt
 • Konsekvensutredning/miljøutredning
 • Melding og konsesjonssøknad
 • Miljøplaner og miljøoppfølging
 • Revisjon av konsesjonsvilkår
 • Restaurering og avbøtende tiltak
 • Fiskeundersøkelser og vassdragsforvatning
 • Visulalisering og 3D-modellering
 • SHA og miljøledelse
 • Kartlegging og overvåking av naturmangfold
 • Evalueringer og gjennomganger