Buheii, vindkraftverk ,Bergehei, Multiconsult, Kvinesdal

1/2

Buheii vindkraftverk sett fra Bergehei | Foto: Multiconsult

2/2

Buheii vindkraftverk sett fra Stakkhomfjell | Foto: Multiconsult

Buheii vindkraftverk

Konsekvensutredning og miljøovervåkning

Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk på Buheii i Kvinesdal kommune. Vindkraftverket vil få en samlet installert effekt på 81 MW og en midlere årsproduksjon på 230 GWh. Vindkraftverket er tenkt tilknyttet eksisterende kraftnett via en ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad.

På oppdrag fra Buheii Vindkraft AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet en komplett konsekvensutredning for det planlagte vindkraftverket

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet en komplett konsekvensutredning for vindkraftverket. I tillegg har vi hatt ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av et overvåkningsprogram for hubro.

Konsekvensutredningen dekker kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og danner grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon. Utredningen har også som formål å bidra til en best mulig utforming av vindkraftverket dersom det blir realisert.

Våre tjenester

 • Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre:
  • Landskap og INON
  • Kulturminner/kulturmiljø
  • Biologisk mangfold
  • Naturressurser
  • Støy, skyggekast og refleksblink
  • Forurensning og avfall
  • Friluftsliv og reiseliv
  • Luftfart, forsvarsinteresser og kommunikasjonssystemer
  • Samfunnsmessige virkninger
  • Nærføring og elektromagnetiske felt knyttet til 132 kV ledningen.
 • Overvåkningsprogram for hubro
 • Presentasjon på folkemøter