vindkraft, energi, kraftverk, øksenalen, Tondstad, multiconsult

1/2

Tonstad vindkraftverk sett fra Øksenalen | Foto: Multiconsult

vindkraft, energi, kraftverk, øksenalen, Tondstad, multiconsult

2/2

Tonstad vindkraftverk, sørlig del | Foto: Multiconsult

Tonstad vindkraftverk

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Tonstad Vindpark AS er tildelt konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk på østsiden av Sirdalsvatnet i Sirdal og Flekkefjord kommuner. Vindkraftverket vil gi en midlere årsproduksjon på 622 GWh og er tenkt tilknyttet eksisterende kraftnett via en ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad.

På oppdrag fra Tonstad Vindpark AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet konsesjonssøknad med full konsekvensutredning for det planlagte vindkraftverket.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet konsesjonssøknad, konsekvensutredningen (en rekke fagrapporter) samt informasjonsbrosjyrer for prosjektet. I tillegg har vi hatt ansvaret for informasjonsflyt og fremdrift, koordinering mot øvrige konsulenter samt utarbeidet og gjennomført et overvåkningsprogram for hubro.

Konsekvensutredningen dekker kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og danner grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon. Utredningen har også som formål å bidra til en best mulig utforming av vindkraftverket dersom det blir realisert.

Våre tjenester

 •  Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre:
  • Landskap og INON
  • Kulturminner/kulturmiljø
  • Biologisk mangfold
  • Naturressurser
  • Støy, skyggekast og refleksblink
  • Forurensning og avfall
  • Friluftsliv og reiseliv
  • Luftfart, forsvarsinteresser og kommunikasjonssystemer
  • Samfunnsmessige virkninger
  • Nærføring og elektromagnetiske felt knyttet til 132 kV ledningen
 • Konsesjonssøknad
 • Overvåkningsprogram for hubro
 • Presentasjoner på samråds- og folkemøter