Multiconsult Vestfjella Prosjekt Kjølen Vindkraftverk, Aremark. Oppdragsgiver HavgulcleanenergyAnsvarlig EnergiOslo

Kjølen vindpark. Aremark kommune i Østfold

Kjølen vindpark

Multiconsult har utarbeidet konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Kjølen vindkraftverk i Aremark kommune.

Vindkraftverket er planlagt å bestå av 54 turbiner med en installert effekt på til sammen 130 MW. En ny 132 kV kraftlinje vil knytte kraftverket til eksisterende transformatorstasjon i Halden. Årlig kraftproduksjon er anslått til 413 GWh, tilsvarende forbruket til ca. 20 650 husholdninger.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har, i samarbeid med Jøsok Prosjekt AS, utarbeidet forhåndsmelding, konsesjonssøknad og komplett konsekvensutredning for både vindkraftverket og tilhørende 132 kV kraftlinje. Utredningene omfatter konsekvenser for landskap, kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, friluftsliv, støy, forurensning, skyggekast og refleksblink, reiseliv, landbruk, næringsliv og sysselsetting, kommunal økonomi, luftfart og radio- og TV-signaler. Det er utarbeidet en rekke fotoillustrasjoner og temakart, blant annet synlighetskart, naturtypekart, INON-kart og støykart.

Våre tjenester

  • Forhåndsmelding
  • Konsesjonssøknad
  • Konsekvensutredning