Siragrunnen vindpark | Fotomontasje: Multiconsult

Siragrunnen vindpark

Siragrunnen Vindpark AS planlegger en stor vindpark utenfor Sokndal. Planområdet for vindparken er lokalisert i sjøområdet nordvest for Hidra med et areal på ca 35 km2, utenfor kommunene Sokndal og Flekkefjord, i Rogaland og Vest Agder fylker. Multiconsult har utført konsekvensutredningene for en rekke temaer i forbindelse med den planlagte utbyggingen av vindparken.

Siragrunnen Vindpark vil få en installert effekt på inntil 200 MW, og 790 GWh årlig kraftproduksjon som tilsvarer forbruket til ca. 40.000 husstander. Konsekvensutredningenes hovedalternativ har 45 vindturbiner med en installert effekt på 4,5 MW. Disse turbinene har en rotordiameter på 120 meter, og en navhøyde på 95 meter. Vindturbinene vil i hovedsak bli plassert i geometrisk gittermønster. En utbygging med 4,5 MW vindmøller gir en innbyrdes avstand på minst 880 meter mellom møller i samme rekke og 900 meter mellom rekkene.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført konsekvensutredningene for en rekke temaer i forbindelse med den planlagte utbyggingen av vindparken. Utredningene dekker de krav som fremgår av programmet fra NVE, og skal sammen med øvrige fagrapporter danne grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon, samt på hvilke vilkår.Rapportene skal også bidra til en best mulig utforming og lokalisering av anlegget dersom prosjektet blir realisert.

Multiconsult har videre hatt ansvaret for samordning av informasjonsflyt og fremdrift i prosjektet, inkl. koordinering av øvrige konsulenter.

Tjenester

 • Friluftsliv og reiseliv
 • Marin flora / fauna
 • Fiskeri og havbruk
 • Bunn-/strømningsforhold
 • Skipsfart og navigasjon
 • Fugl og terrestrisk biologisk mangfold
 • Kulturminner og -miljø
 • Landskap
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Støy • Friluftsliv og reiseliv
 • Marin flora / fauna
 • Fiskeri og havbruk
 • Bunn-/strømningsforhold
 • Skipsfart og navigasjon
 • Fugl og terrestrisk biologisk mangfold
 • Kulturminner og -miljø
 • Landskap
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Støy