vannkraftverk, øystese, energi, multiconsult

1/2

Øystesevassdraget ovenfor planlagt kraftstasjonsområde | Foto: Mutliconsult

vannkraftverk, øystese, energi, multiconsult

2/2

Ørredalsfossen | Foto: Multiconsult

Øystese kraftverk

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Øystese Kraft AS har søkt om konsesjon for å bygge og drive et kraftverk i Øysteseelva i Kvam herad. Kraftverket vil få en installert effekt på 23,4 MW. Årlig middelproduksjon er beregnet til ca. 63,1 GWh, og vinterkraft vil utgjøre hele 46 % av dette. Øystese kraftverk vil vere et positivt bidrag til kraftforsyningen, både regionalt og nasjonalt.

På oppdrag fra Øystese Kraft AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet forhåndsmelding, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og informasjonsbrosjyrer for det planlagte kraftverket.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet forhåndsmelding, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og informasjonsbrosjyre for prosjektet, med bistand fra Rådgivende Biologer og AsplanViak.

Konsekvensutredningen dekker kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og danner grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon. Utredningen har også som formål å bidra til en best mulig utforming.

Våre tjenester

 • Forhåndsmelding m/informasjonsbrosjyre
 • Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre:
  • Hydrologi
  • Vanntemperatur, isforhold og lokalklima
  • Erosjon og sedimenttransport
  • Landskap og INON
  • Kulturminner/kulturmiljø (AsplanViak)
  • Terrestrisk flora og fauna
  • Fisk, ferskvannsøkologi og vannkvalitet (Rådgivende Biologer)
  • Naturressurser
  • Annen forurensning (støy og støv)
  • Næringsliv, sysselsetting og kommuneøkonomi
  • Friluftsliv og reiseliv
 • Konsesjonssøknad