Fortun, grandfaste reguleringen, hydro, Hervavatnet, luster, hydro, multiconsult

1/2

Magasin Øvre Hervavatnet | Foto: Multiconsult

2/2

Eksisterende sedimentasjonsbasseng i Styggedalen | Foto: Multiconsult

Fortun/Grandfaste-reguleringen

Miljøkartlegging

Som privat selskap er Hydro pålagt å søke om ny konsesjon for eksisterende regulering (fra 1957) i Fortun- og Grandfaste vassdragene i Luster kommune.

I den forbindelse er Multiconsult engasjert for å gjennomføre en omfattende kartlegging av dagens miljøkvaliteter langs de regulerte vassdraget, deriblant biologisk mangfold, fisk/ferskvannsøkologi, friluftsliv og landskap, med tanke på å vurdere behovet for endrede vilkår (avbøtende tiltak) i den nye konsesjonen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult med underkonsulent Rådgivende Biologer har gjennomført en omfattende kartlegging av eksisterende miljøkvaliteter langs vassdragene innenfor fagområdene landskap, flora og fauna, fisk og ferskvannsbiologi og friluftsliv/reiseliv.

Denne kartleggingen danner grunnlaget for vurderinger knyttet til vilkårene i en fornyet konsesjon. Forslag til avbøtende tiltak er kostnadsberegnet i samråd med Hydros hydrologer og produksjonsplanleggere.

Våre tjenester

 • Kartlegging av miljøkvaliteter
  • Landskap
  • Flora og fauna
  • Fisk og ferskvannsbiologi
  • Friluftsliv og reiseliv
 • Bistand ved utarbeidelse av konsesjonssøknad
 • Presentasjon på samrådsmøter