1/2

Kagera-elva | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

2/2

Landsbymøte | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Kakono kraftstasjon

Konsekvensutredning

Prosjektet omhandlet konsekvensutredning av en mulig vannkraftutbygging i Tanzania. Kakono er planlagt som et elvekraftverk på Kagera-elva som renner ut i Victoriasjøen. Utbyggingsplanene omfatter en 32 m høy dam med integrert kraftstasjon på 87 MW og en årlig produksjon på 573 GWt.

Kakono-dammen vil oversvømme et areal på ca. 18 km2. Det planlegges en 132 kVkraftlinje til eksisterende trafostasjon i landsbyen Kyaka, omtrent 40 km øst for Kakono.

Løsning av oppdraget

Multiconsult var ansvarlige for konsekvensutredningen, inkludert miljøplaner for bygge- og driftsfasen samt rammeverk for erverv av eiendommer og boliger i prosjektområdet. Utredningen omfattet alle relevante tema
og fagdisipliner, slik som hydrologi, naturmiljø og biologisk mangfold, ferskvannsressurser og fisk, arealbruk og bebyggelse, lokale levekår, turisme og kulturminner.

Det ble lagt særlig vekt på sumvirkningene av flere planlagte vannkraftprosjekter i Kagera-vassdrag. De to rapportene (Environmental and Social Impact Assessment og Resettlement Policy Framework) ble utarbeidet i henhold til både nasjonale krav og Verdensbankens retningslinjer og standarder.

Våre tjenester

  • Hydrologi
  • Biologi
  • Sosiologi
  • Arkeologi
  • Miljøfag