Inntaksbasseng ved den gamle kraftstasjonen | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

1/2

Inntaksbasseng ved den gamle kraftstasjonen | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Utsikt til Kilimanjaro fra adkomstveien | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

2/2

Utsikt til Kilimanjaro fra adkomstveien | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Kikuletwa kraftverk

Konsekvensutredning, Tanzania

Prosjektet omhandlet konsekvensutredning av et vannkraftverk som skal gjenoppbygges på Kikuletwa-elva i nærheten av Arusha i Tanzania. Det gamle kraftverket var i drift frem til 1989, men har siden forfalt slik at det meste av utstyret må byttes ut og ny kraftstasjon skal bygges.

Kikuletwa er et elvekraftverk med planlagt installasjon på 1,65 MW. Nettilknytning krever rehabilitering av ca. 11 km kraftlinje (33 kV).

Eier av kraftverket er Arusha Technical College (ATC) og oppdraget ble finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Løsning av oppdraget

Multiconsult var ansvarlige for konsekvensutredningen, inkludert miljøplaner for bygge- og driftsfasen. Utredningen omfattet alle relevante tema og fagdisipliner, slik som hydrologi, landskap, naturmiljø og biologisk mangfold, ferskvannsressurser og fisk, arealbruk og bebyggelse, lokale levekår, turisme og kulturminner.

Konsekvensutredningen ble utarbeidet i henhold til både nasjonale krav og Verdensbankens retningslinjer og standarder.

Våre tjenester

  • Melding
  • Konsekvensutredning
  • Miljøplaner