Bajo Frío-dammen og vannkanal | Foto:Jørn Stave, Multiconsult

1/2

Bajo Frío-dammen og vannkanal | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Skogplanting ved Bajo Frío | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

2/2

Skogplanting ved Bajo Frío | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Bajo Frío og Burica vannkraftverk

Vannkraftverk - Miljørevisjon, Panama

Multiconsult gjennomførte en miljørevisjon av to vannkraftprosjekter i Panama. Bajo Frío og Burica ligger på Chiriquí Viejo-elva i nærheten av grensen til Costa Rica. Kraftverket Bajo Frío (58 MW) var nylig satt i drift, mens byggingen av Burica-prosjektet (63 MW) ennå ikke hadde begynt.

Formålet med revisjonen var å undersøke om prosjektene var i overenstemmelse med nasjonale krav og internasjonale standarder, samt å vurdere kvaliteten på miljøoppfølgingssystemet hos utbyggerne.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet revisjonskriterier på grunnlag av myndighetskravene i Panama og miljøstandardene til eierne og långiverne. Måloppnåelsen ble vurdert ved feltbefaring i utbyggingsområdene, intervjuer og møter med prosjektledelsen og ansatte, samt en omfattende gjennomgang av skriftlig dokumentasjon.

Viktige tema var biologisk mangfold, revegetering og skogplanting, minstevannføring og oppfølging av miljøhendelser. Det ble utarbeidet en standard revisjonsrapport med risikovurderinger, konklusjoner og anbefalinger for hvert tema.

Våre tjenester

  • Miljørevisjon