Stordalselva, stordalen kraftverk, energi, vannkraft, multiconsult

Stordalselva i nedre del av prosjektområdet | Foto: Multiconsult

Stordalen kraftverk

Melding, konsesjonssøknad og konsekvensutredning

På oppdrag fra Statskog Energi AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet konsesjonssøknad med full konsekvensutredning for Stordalen kraftverk.

Statskog Energi AS er et heleid datterselskap av Statskog SF som er fallrettseier til Stordalselva innenfor prosjektområdet i Storfjord kommune.

Prosjektets mål er å utnytte vannkraftpotensialet i Stordalselva, som er en del av Signaldalsvassdraget. Kraftverket er et elvekraftverk med vannvei og kraftstasjon i fjell. Kraftverket er planlagt å få en årlig middelproduksjon på opp mot 67,4 GWh avhengig avvalgt alternativ

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet konsesjonssøknaden samt de fleste fagrapportene i konsekvensutredningen (KU). I tillegg har vi hatt ansvaret for informasjonsflyt og fremdrift, og koordinert arbeidet mot øvrige konsulenter. Arbeidet innebar komplekse tekniske og miljømessige analyser.

Konsekvensutredningen dekker kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og danner grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon. Utredningen har også som formål å bidra til en best mulig utforming av kraftverket dersom det blir realisert.

Våre tjenester

 • Forhåndsmelding m/informasjonsbrosjyre
 • Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre
  • Landskap og INON
  • Geomangfold
  • Fotovisualiseringer
  • Hydrologi
  • Friluftsliv og reiseliv
  • Naturressurser
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Næringsliv, sysselsetting og kommuneøkonomi
  • Sosiale og helsemessige forhold
  • Skred
  • Forurensning og støy
  • Vannkvalitet
 • Konsesjonssøknad
 • Plan og profil for massedeponi
 • Presentasjon på samrådsmøte