Knabenåna, solliåna, homstølmagasinet, tonstad, sira, kraftverk, vann, multiconsult

1/2

Knabeåna ved Pelledammen | Foto: Multiconsult

Knabenåna, solliåna, homstølmagasinet, tonstad, sira, kraftverk, vann, multiconsult

2/2

Sollivassdraget | Foto: Multiconsult

Knabeåna og Solliåna vannkraft

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Sira-Kvina kraftselskap ønsker å overføre Knabeåna og Sollisåna til Homstølmagasinet for å kunne utnytte vannet til kraftproduksjon i Tonstad og Sira kraftverk. Overføringen vil øke produksjonen i eksisterende anlegg med ca. 90 GWh. Overføringen regnes som et O/U-prosjekt i forbindelse med pågående revisjon av konsesjonsvilkårene til Tonstad kraftverk.

På oppdrag fra Sira-Kvina kraftselskap har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet konsesjonssøknad med full konsekvensutredning for den planlagte overføringen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet konsesjonssøknaden samt fagrapportene i konsekvensutredningen (KU). I tillegg har vi hatt ansvaret for informasjonsflyt og fremdrift, og koordinert arbeidet mot øvrige konsulenter (bl.a. NINA).

Konsekvensutredningen dekker kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og danner grunnlaget når ansvarlige myndigheter skal fatte en beslutning om det skal gis konsesjon. Utredningen har også som formål å bidra til en best mulig utforming av kraftverket dersom det blir realisert.

Våre tjenester

 • Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre:
  • Hydrologi
  • Vanntemperatur, isforhold og lokalklima
  • Erosjon og sedimenttransport
  • Landskap og INON
  • Kulturminner/kulturmiljø
  • Terrestrisk flora og fauna
  • Fisk og bunndyr (NINA)
  • Naturressurser
  • Vannkvalitet / utslipp til vann og grunn
  • Annen forurensning (støy og støv)
  • Næringsliv, sysselsetting og kommuneøkonomi
  • Friluftsliv
  • Reiseliv
 • Konsesjonssøknad
 • Presentasjon på samråds- og folkemøter