Nedre del av Rullestadelva | Foto: Multiconsult

Rullestad og Skromme kraftverk

Melding, konsesjonssøknad og konsekvensutredning

På oppdrag fra Rullestad og Skromme Energi AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og utarbeidet konsesjonssøknad med full konsekvensutredning for Rullestad og Skromme kraftverk.

Rullestad og Skromme Energi AS er et selskap etablert av Småkraft AS og fallrettseiere på Rullestad og Skromme i Etne kommune.

Prosjektet innebærer utnyttelse av vannkraftpotensialet i flere elver som munner ut i Rullestadvatnet. Hovedalternativet omfattet tilsammen 4 kraftverk i 4 elver med en samlet produksjon på 147 GWh. Dette tilsvarer forbruket til over 7300 husstander.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet konsesjonssøknaden samt de fleste fagrapportene i konsekvensutredningen (KU). I tillegg hadde vi ansvaret for informasjonsflyt og fremdrift, og koordinerte øvrige konsulenter.

Konsekvensutredningen dekket kravene som ble satt i NVEs utredningsprogram, og dannet grunnlaget når ansvarlige myndigheter skulle fatte en beslutning om det skulle gis konsesjon. Utredningen hadde også som formål bidra til best mulig utforming av anleggene dersom prosjektet ble realisert.

Under arbeidet ble det gjort komplekse tekniske og miljømessige analyser. De ulike utbyggingsalternativene ble sammenlignet og rangert med hensyn på blant annet konsekvenser for miljø og samfunn.

Våre tjenester

 • Forhåndsmelding m/informasjons­brosjyre
 • Konsekvensutredning m/informasjonsbrosjyre:
  • Naturmiljø og naturens mangfold
  • Landskap og INON
  • Fotovisualiseringer
  • Friluftsliv og reiseliv
  • Naturressurser
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Samfunnsmessige virkninger
  • Skred
  • Forurensning og støy
  • Vannkvalitet
 • Konsesjonssøknad
 • Presentasjoner på folkemøter og sluttbefaring
 • Bistand med svar på høringsuttalelser