Multiconsult Energi vannkraft Holsbru kraftverk lukehus

1/3

Utforming lukehus | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi vannkraft Holsbru kraftverk

2/3

Øvre Årdal | Foto: Multiconsult

Energi vannkraft Holsbru kraftverk

3/3

Bekkeinntak | Foto: Multiconsult

Holsbru kraftverk

Detaljprosjektering og ingeniørgeologisk oppfølging

Gamle Tyin kraftverk (omdøpt til Holsbru kraftverk) ble utfaset ved overgang til Nye Tyin i 2001-2004. Mellom nivået til Toroholmen og Holsbruvatn er det et uutnyttet tilsig i nedbørfeltet som representerer et produksjonspotensiale på rundt 74 GWh.

Utnyttelse av dette er mulig ved å bygge tunneler, sammenkoble disse med eksisterende rørgate og benytte 2 av eksisterende aggregater i gamle Tyin.

Løsning av oppdraget

 • Utarbeidelse av arbeidstegninger for byggmessige og maskintekniske arbeider i vannveien
 • Utarbeide forespørselsdokumenter for maskintekniske installasjoner i vannveien
 • Utarbeide teknisk plan til NVE
 • Visualisering av landskapsarkitektur
 • Svinge- og trykkstøtsberegning
 • Dambruddsbølgeberegning
 • Flomberegning

Våre tjenester

 • Detaljprosjektering byggmessige arbeider
 • Detaljprosjektering mekaniske installasjoner i vannveien
 • Utarbeidelse av forespørselsdokumenter for mekaniske installasjoner i vannveien
 • Ingeniørgeologisk oppfølging av tunnelarbeider
 • Landskapsmessig utforming av tipp/ massedeponi og lukehus
 • Veiprosjektering
 • Myndighetshåndtering (NVE)