Utvidet regulering med beskrevne istandsettinger av tilliggende områder vil gi et mer harmonisk landskapsbilde ved Tungevatnet, i sær ved høy vannstand | Foto/ill.: H.B. Johnsborg

Ustekveikja kraftverk

Skisseprosjekt og melding

Ustekveikja Kraftverk ligger 8 km vest for Haugastøl og utnytter et fall på 110 meter mellom Tungevatn og Bergsmulfjorden. Reguleringsmagasinet i Tungavatn ligger langs Rallarvegen mot Finse som er en mye brukt rute for sykkelturister. Omlegging av Bergensbanen til tunell forbi Tungavatn ble ferdigstilt i 1999.

EB Kraftproduksjon vurderer å øke HRV i Tungevatn for å utnytte kapasiteten i eksisterende Ustekveikja kraftverk og kraftverk videre nedstrøms i vannstrengen. I den forbindelse har Multiconsult utarbeidet et skisseprosjekt som viser en mulig løsning for utbyggingen, og en melding til NVE.

Som utgangspunkt for foreslått tiltak ligger ønsket om å beholde et naturlikt landskapsrom, der nye inngrep så langt mulig skal underordne seg landskapet, og opplevelsen for de som ferdes langs Rallarvegen ikke skal forringes, men om mulig forbedres.

Løsning av oppdraget

Landskapet ved Tungavatn er sammensatt, der vannet utgjør blikkfang i et godt definert landskapsrom. Flere eksisterende inngrep gjør seg gjeldene i landskapsbildet, der Brattfoss fremstår som et godt synlig og viktig landskapselement.

Den nye dammen er utformet i betong med langt fast overløp og visuelle så vel som tekniske fordeler i et område med frostproblematikk. Mot nordøst utføres den som fyllingsdam med adkomstveg til inntakslukehus over damkrona og likskap i materialet til steinurene i området. Beliggenheten gir begrenset eksponering og muliggjør videre bruk av eksisterende inntakslukehus.

En 3D modell ble benyttet til vurdering av alternative reguleringsgrenser. HRV er satt slik at Brattfoss opprettholdes som visuelt landskapselement. LRV er sesongbasert for å opprettholde et visst vannspeil i turistsesongen,
mens reguleringspotensialet utnyttes bedre i øvrig sesong, da området for det meste er snødekket.

Ny Rallarveg legges delvis over på tidligere jernbanefylling og får forbedret linjeføring, nær vannet gjennom hele landskapsrommet. Øvrige traséer saneres bort.

Våre tjenester

  • Analyse av dagens situasjon med hensyn til landskap
  • Vurdere Rallarvegens fremtidige linjeføring og sanering av eksisterende infrastruktur
  • Vurdere flomsituasjon
  • Optimere damtrasé og damtype
  • Vurdere ny HRV og LRV ut fra landskapshensyn
  • Illustrering
  • Kostnadsanslag