Solenergi|Foto: Øystein Holm

Sol, bioenergi, fjernvarme og energieffektivisering

Solenergi er den energiteknologien som vokser raskest internasjonalt, godt hjulpet av rask teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Multiconsult er med på veksten med sitt solenergiteam som er ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering av solkraftanlegg.

Solenergi kan utnyttes både i store solparker og på bygg. Her finner du mer informasjon om de tjenestene Multiconsult kan tilby innenfor solenergi på bygg.

Solenergiteamet til Multiconsult har solid erfaring fra alle nødvendige fagdisipliner og teamet utgjør Norges sterkeste fagmiljø for bruk av solenergi. Selskapets konsulenter har kompetanse som strekker seg helt fra teknologisk forskning via forstudier og systemdesign til due-dilligence og strategiske analyser.

Multiconsult bistår sine kunder med blant annet prosjektutvikling, forstudier, teknisk design, utarbeidelse av anbudspapirer, innkjøp og overtagelse. I tillegg hjelper selskapet kunder med å holde seg oppdatert på teknisk- og markedsmessig utvikling både i Norge og internasjonalt.

Ved siden av å samarbeide tett med norske forskningsmiljøer er Multiconsult medlem av Glava Energy Center og Norsk Solenergiforening.

Multiconsult utfører rådgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase rådgivning til detaljprosjektering, bygging og oppfølging. I tillegg kan selskapet fungere som en uavhengig rådgiver ved salg og kjøp av eksisterende anlegg.

 • Prosjektutvikling
 • Veiledning for arkitekter
 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverktøyet PVSyst (solceller)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for både skisse- og detaljprosjekt
 • Utarbeidelse av anbudspapirer
 • DC- og AC-design for solkraftanlegg (enlinjediagram)
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg / teknologivurdering
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Due Diligence
 • Integrasjon med Smart-grid

Bioenergi

Potensialet for ytterligere bærekraftig utnyttelse av bioenergi er betydelig. Bioenergi i ulike former kan dekke stasjonært varmebehov, være innsatsfaktor i kombinert kraft-varmeproduksjon og til drivstoff i transportsektoren.

Multiconsult gjennomfører markedsstudier, verdikjedeanalyser, forprosjekter og detaljprosjektering av bioenergiløsninger for offentlige og private aktører. Multiconsult kan bistå kunden med analyser og prosjektering av biovarmeanlegg, kraft-varmeanlegg, biogassanlegg inkludert oppgraderingsanlegg og teknologistudier knyttet til framtidensbioenergianlegg.

Fjernvarme og fjernkjøling

Multiconsult er en ledende aktør innenfor rådgivning, prosjektering og byggeledelse av fjernvarme og fjernkjøling i Norge. Selskapet besitter solid erfaring innen alle aktuelle fagområder og bistår med alt fra enkeltstående varme-og kjøleløsninger til store fjernvarme- og fjernkjøleanlegg.
Multiconsult tilbyr rådgivning til både offentlige og private kunder innenfor produksjon, distribusjon og bruk av fjernvarme og fjernkjøling. Selskapets konsulenter har lang erfaring med termisk energi, og tilbyr tjenester i både små og store oppdrag og i alle prosjektfaser.

Multiconsult har lang erfaring som rådgiver for alle landets store fjernvarmeselskaper, og utfører markedsanalyser, analyser knyttet til rammebetingelser, due-diligence, mulighetsstudier, forprosjekt, konsesjonssøknader, detaljprosjektering, kontrahering, analyser av fjernvarmenettet og byggeledelse.
Multiconsult bistår både offentlige og private utbyggere med innkjøp av ferdig varme på lange kontrakter inkludert valg av fornybar varmekilde og tekniske løsninger, støttesøknader til Enova og hele innkjøpsprosessen.

Energieffektivisering

Energieffektivisering og ny teknologi er de viktigste aktiviteter på veien mot lavutslippssamfunnet. Multiconsult har lang erfaring med energieffektiviseringsprosjekter for offentlige og private kunder innen bygg og eiendom, industri og anlegg. Dette inkluderer energioppfølging, energiledelse, analyser og gjennomføring av tiltak med kjent og ny teknologi. Multiconsult finner løsninger som gir reduserte kostnader og resulterende klimagassutslipp for kunden gjennom tverrfaglig ekspertise.

Energieffektive løsninger vil alltid ligge til grunn ved nybygg og rehabiliteringer, derfor bistår Multiconsult utbygger til å finne riktig ambisjonsnivå, enten om det knyttes til energimerke, klassifiseringssystemer som passivhus, BREEAM, eller opp mot primærenergi eller CO2- avtrykk.