Jon Dugstad (helt til høyre) fra Norwegian Energy Partners, Helge E. Jenssen fra Multiconsult og Trine Kopstad Berentsen fra Solklyngen fikk besøk av Nikolai Astrup på Soldagen 2018. (Foto: Klas Ljungberg)

Store sol-forskjeller i Afrika

Utviklingsminister Nikolai Astrup besøkte nylig hovedkontoret til Multiconsult på Skøyen. Anledningen var International Solar Day, og årets tema var norske virksomheters satsing på solenergi i afrikanske land.

23. mai 2018

Multiconsult huset tirsdag 15. mai heldagskonferansen som samlet en rekke soleksperter fra det offentlige og det private næringslivet. Den miksen passet nok Astrup godt.

– Skal vi nå klimamålene globalt, er det behov for massive investeringer. Her har det private næringslivet en kritisk rolle, sa ministeren i sitt innlegg.

– Det største hinderet for investeringer i Afrika er risikoen. Derfor er det viktig at landene implementerer ny lovgivning, og at vi fortsetter å bidra med for eksempel opplæringsprogram. For å få til gode samarbeidsprosjekter, er det helt sentralt at myndigheter og private jobber sammen, og at vi sørger for forutsigbare rammevilkår, la ministeren til.

Bred erfaringsutveksling

Konferansens fulle navn var ”International Solar Day: Afrika in focus” og mange av innleggene dreide seg om sentrale rammebetingelser som lovgivning, nett og distribusjon, finansielt rammeverk og teknologiutvikling.

Etter at konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult hadde ønsket velkommen, startet seniorrådgiver Mari Sofie Brelin Furu fra samme selskap serien med innlegg. Hun presenterte en komparativ analyse av fire afrikanske land. I fjor foretok Multiconsult en studie av rammebetingelsene for investeringer i Kenya, Uganda, Mosambik og Tanzania, og gjennomførte også en analyse av auksjoner for solkraft og resulterende priser.

– Afrikas 1,3 milliarder mennesker trenger strøm, både off-grid og on-grid. 62,5 prosent av befolkningen sør for Sahara har ikke tilgang til elektrisitet, og det vil være umulig å gi folk på landsbygda tilgang på billig energi uten off-grid solkraft, framholdt Brelin Furu.

Auksjoner framstår som hovedstrategien for anskaffelser av storskala kraftverk. Generelt øker investeringene og prisene fortsetter å falle.

– Men det er store svingninger i prisutfallene fra auksjonene, påpekte hun.

Kenya leder an

I studiene har Multiconsult analysert sammenhengen mellom rammebetingelser og investeringer i fornybar energi, samt mellom gitte forutsetninger og resulterende priser for en stor mengde auksjoner. Ikke uventet viser resultatene at rammebetingelser er viktig: Faktorer som solstråling, auksjonenes størrelse og gjennomføringstidspunkt, samt det generelle investeringsklimaet i det aktuelle landet, forklarer kun 50 prosent av prisdannelsen. Dette tyder på at markedsmessige forhold, sektor-relatert risiko og hvordan auksjonen gjennomføres har vesentlig betydning, og bør tillegges vekt i planlegging og gjennomføring av auksjoner og tilbud.

– Blant de analyserte landene utmerker Kenya seg ved at det har tiltrukket seg et mye større volum av investeringer enn de andre landene i analysen. Kenya skiller seg også ut med et raskt voksende off-grid-marked. Her finner vi 13 uavhengige kraftprodusenter og 19 store off-grid kraftanlegg. Kenya har lykkes med å lage rammebetingelser som gjør at markedet oppleves som mer attraktivt og noe mindre risikabelt enn de andre, sa Brelin Furu.

Mange spørsmål, noen svar

I løpet av International Solar Day, som ble arrangert av Norwegian Energy Partners og Solenergiklyngen, kom det en rekke foredrag om tema som muligheter i det nigerianske solmarkedet, erfaringsutveksling om nettilknyttede solkraftverk, mikrokraftverk og distribuerte løsninger. Til sammen besvarte de delvis de innledende spørsmålene fra Jon Dugstad fra Norwegian Energy Partners ved konferansens start:

– Hva har vi lært av å jobbe med prosjekter i Afrika? Hva kan vi lære av andre nasjoner? Hva kan vi som nasjon gjøre for å minske risiko? Hva bør være våre prioriterte markeder. Og hvordan får vi til lønnsomme prosjekter i Afrika?