1/4

Statsråd Tina Bru fikk overlevert og presentert Multiconsults rapport for fornybarnæringen av prosjektleder i Multiconsult, Shreya Nagothu | Foto: Multiconsult

2/4

Landbasert vindkraft hadde i 2019 størst omsetning i fornybarnæringen, viser Multiconsults ferske rapport. Illustrasjonsbilde fra Tonstad vindpark

3/4

Vannkraft er en av de fire sektorene som inngår i Multiconsults rapport om Fornybarnæringen 2019. Her bildet av Storvassdammen.

4/4

Solenergi fortsetter å vokse. I 2019 steg omsetningen innen solenergi med 30 prosent fra året før. Illustrasjonsbilde Rema 1000s anlegg på Vinterbro

Norsk fornybarnæring vokser til rekordhøyt nivå

I 2019 økte den totale omsetningen i norsk fornybarnæring med 30 prosent til rekordhøye 45,1 mrd. NOK. Omsetningen både i land- og havbasert vindkraft og solenergi øker betydelig, mens omsetningen i vannkraften er stabilt, viser en fersk rapport fra Multiconsult.

30. oktober 2020

Landbasert vindkraft omsatte i 2019 for 14,2 mrd. NOK, mens vindkraft til havs økte til 11,1 mrd. NOK i fjor. Solenergi nådde en omsetning på godt over 6 milliarder NOK, mens vannkraft gikk opp til 11,3 mrd. NOK og bioenergi til 2,3 mrd NOK.

Rapporten ble presentert for statsråd Tina Bru fredag 30. oktober. Det er tredje gang Multiconsult utarbeider rapporten om norsk fornybarnæring på oppdrag fra Olje- og Energidepartementet (OED), Eksportkreditt og NORWEP.

Sterk vekst i vindkraft

Multiconsults rapport viser at landbasert vindkraft for første gang var den største fornybarsektoren i Norge. Den totale omsetningen i 2019 steg nærmere 40 prosent i forhold til foregående år. Mye av veksten kan tilskrives kontrakter med utstyrsleverandører slik som vindturbinprodusentene Vestas og Siemens Gamesa.

– Den høye utbyggingsaktiviteten skyldes både fristen for grønne sertifikater ved årsslutt 2021, men også begrensninger i konsesjonsbetingelsene til vindprosjektene, sier Shreya Nagothu, prosjektleder for rapporten i Multiconsult.

Det er likevel havbasert vindkraft som opplevde største vekst i 2019. Målt i internasjonal omsetning vokste denne fornybarsektoren med 50 prosent i perioden, og var dermed den viktigste driveren for vekst i utemarkedet.

Havvind har fremdeles ikke noe reelt hjemmemarked i Norge, sett bort ifra enkelte testinstallasjoner og den flytende vindparken Hywind Tampen som etter planen skal settes i drift i 2022. Dette kan tyde på at norske aktører er blitt mer offensive og i større grad lykkes i å ta posisjoner utenlands. Vi ser at det både er politisk vilje og ambisjoner for havvind også i Norge, men dette ligger fremdeles en del år frem i tid. Derfor er det gledelig å se at norske aktører opplever vekst ute i mellomtiden, sier Nagothu.

Økt utbygging gir omsetningsvekt for sol

Innen solenergi økte omsetningen både nasjonalt og internasjonalt, og var i sum på 6,3 mrd. NOK. Utenlands gikk leverandørsegmentet noe ned, mens omsetning knyttet til utbyggingstjenester økte.

– Vi setter dette i sammenheng med den sterke veksten for norske solcelleanlegg i Norge, sier Nagothu, som har tro på fremtid vekst i solcelleinstallasjoner her til lands. Hun understreker likevel at store norske aktører i solenergisektoren er leverandører til internasjonale produsenter av PV-moduler. Dermed er de prisgitt konjunkturendringer i det internasjonale markedet.

Stabilt antall sysselsatte

Antall sysselsatte i fornybarnæringen var nesten 14 500 i 2019, med flest sysselsatte innen vannkraftsektoren, den mest etablerte fornybarsektoren i Norge. Antallet har holdt seg stabilt siden 2018 innen alle sektorene.

Nagothu tror det kan skyldes økt effektivisering i bransjene som vokser. Samtidig har mye av veksten i omsetning vært i utenlandske datterselskaper, og årsverk innenfor disse regnes ikke med i sysselsettingstallene som Multiconsult har beregnet.

Fakta om rapporten:

  • Rapporten gir status for 2019 og utviklingen fra foregående år, samt oppdatert kunnskap om aktiviteten i den norske fornybarnæringen.
  • I rapporten er resultatene brutt ned etter fornybarsektorene landbasert og havbasert vindkraft, vannkraft, solenergi og bioenergi.
  • Tallene brytes ned etter marked og de ulike segmentene i verdikjeden.