1/3

Ett av flere elveløp som skal nyttes til vannkraft under GET FiT | Foto: GET FiT Uganda

2/3

Sukkerfabrikk i sentrale Uganda. Her er det bygget et 7 MW kraftverk driftet av bioavfall fra sukkerproduksjonen, med støtte fra GET FiT | Foto: GET FiT Uganda

3/3

Fra elven Lubilia i vestlige Uganda. Her skal det bygges et 5,4 MW vannkraftverk, med støtte fra GET FiT | Foto: GET FiT Uganda

GET FiT Uganda

Støtteprogram for Fornybar Energi

GET FiT ble offisielt lansert 31.mai 2013. Programmet er utviklet for å overvinne barrierer som hindrer private aktører i å investere i småskala fornybar energiprosjekter (1-20 MW) i Uganda, herunder vannkraft, bioenergi og sol PV. GET FiT programmet vil toppe dagens «Feed-in-tariff» (FiT) med et fastsatt beløp per kWh produsert beregnet over 20 år.

Bidraget er resultatbasert og går direkte til den private utbygger med 50 % utbetaling ved ferdigstillelse av kraftverket og de resterende 50 % utbetalt over de 5 første årene med produksjon.

Løsning av oppdraget 

Multiconsult implementerer det internasjonalt anerkjente GET FiT programmet i Uganda, en innovativ mekanisme for å stimulere til økte private investeringer i fornybar energi. Vi dekker alle relevante disipliner fra programstyring og finansiell/ juridisk rådgivning, til teknisk rådgivning innen alle relevant fornybarteknologier. Vi følger de 20 prosjektene fra søknad til ferdigstillelse.

Tjenester

  • Implementering og styring
  • Drift av GET FiT sekretariat
  • Budsjettering og kontroll av programmets finansiering og utbetaling til prosjekter
  • Vurdering av søknader: teknisk, miljø, finansiell, juridisk
  • Prosjektoppfølging under bygging & drift
  • Teknisk støtte til Ugandas regulatoriske myndigheter ERA