1/5

Nye Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

Konseptfase med skisseprosjekt

2/5

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

3/5

Psykiatribygget Sykehuset i Vestfold | Foto: Hundven Clements

4/5

Protonsenteret Haukeland sykehus | Arkitema Architects

Multiconsult - Bygg og eiendom - Prosjekter - Ahus | Foto: Hans Petter Fjeld

5/5

Akershus universitetssykehus | Foto: Hans Petter Fjeld

Helse

Multiconsult har sammen med LINK Arkitektur spisskompetanse på planlegging av sykehus, og er involvert i flere av de største sykehusprosjektene i Skandinavia.

Kravene til helsetjenester utvikler seg, i takt med utvikling i blant annet demografi, ny teknologi og medisinsk forskning. Mer avansert utstyr og strengere krav til rene rom og smittevern gjør planlegging av helsebygg til noe av det mest kompliserte vi driver med som rådgivere.

Multiconsult-gruppen er totalrådgiver for planlegging av små og store helsebygg. Her leverer vi tjenester i hele prosjektets livsløp, inkludert mulighets- og tilstandsanalyser, lokasjonsstudier, kostnadsanalyser, planlegging og prosjektering av nybygg, rehabilitering og ombygging, rådgiver for implementering av velferdsteknologi, samt byggeledelse og idriftsetting.