Radiumhospitalet

1/2

Radiumhospitalet | Ill.: LINK arkitektur

2/2

Hovedankomst | Ill.: LINK arkitektur

Radiumhospitalet

Nytt klinikkbygg

Radiumhospitalet er Norges spesialistsykehus innenfor kreftbehandling.

Helse Sør-Øst RHF har tildelt Link Arkitektur og Multiconsult med samarbeidspartnere prosjekteringstjenester i konseptfase for et nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Det nye klinikkbygget skal inneholde sengeposter og behandlingsavdelinger med operasjonsavdeling, bildediagnostikk, poliklinikker, laboratoriefunksjoner og ulike personal- og pasientservicefunksjoner.

Radiumhospitalet er et høyt spesialisert kreftsykehus og skal danne rammen om tusenvis av menneskers behandling og helbredelse. Det skal være et sted hvor personalet har de absolutt beste rammer for å pleie, behandle, forske og utdanne seg, og et sykehus som understøtter både effektivitet og helende behandling. Målet for prosjektet er at Radiumhospitalet skal befeste sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt i norsk kreftbehandling.

Løsning av oppdraget

Konseptfasen er delt i to faser, som baserer seg på prosjektets tidligere gjennomførte idéfase.

Fase 1, konseptutredningsfasen, ble levert i mai 2017 og behandlet to ulike konsepter for bygging av nytt klinikk-bygg, samt et 0-alternativ iht. tidligfaseveileder for sykehusprosjekter. Begge de to alternativene omfatter volumkonsept, arealvurderinger, tekniske løsninger og funksjonelle sammenhenger, kalkyle og mulighet for innpasning av et fremtidig protonsenter på tomten. Begge alternativene innebærer vurdering av grensesnitt for rivning av deler av eksisterende bygningsmasse, funksjonell sammenheng mellom nybygg og eksisterende bygg samt funksjonelle og logistiske sammenhenger innenfor avdelinger i nybygget. I tillegg ble det gjort vurderinger av rokadeprosess og drift under utbygging, samt arbeid med ny reguleringsplan for hele Radiumhospitalets eiendom.

Fase 2, skisseprosjektfasen, startet i juni 2017 og ble levert i november 2017. Styrevedtak fra HSØ gav, etter gjennomført KSK og usikkerhetsanalyse, enstemmig tilslutning til videreføring av det ene alternativet for uttegning frem til skisseprosjektnivå. Det er gjennomført medvirknings-prosess med brukere, og prosjektet har implementert ulike romlige og funksjonelle krav fra tekniske rådgivere. Link og Multiconsult med samarbeidspartnere har bidratt som full tverrfaglige prosjekteringsgruppe i begge skisseprosjektfaser.

Prosjektet er et 3D BIM-prosjekt, og romprogram/ dRofus implementeres i denne fasen.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av konseptfase med skisseprosjekt