1/3

Nytt Vestre Viken sykehus | Ill.: CURA

2/3

Nytt Vestre Viken sykehus | Ill.: CURA

3/3

Nytt Vestre Viken sykehus | Ill.: CURA

Nytt Vestre Viken sykehus

Konseptfase med skisseprosjekt

Multiconsult med samarbeidspartnere i prosjektgruppen «CURA» ble høsten 2014 tildelt oppgaven med å utarbeide en konseptfaserapport og skisseprosjekt for et nytt sykehus i Drammen av Vestre Viken helseforetak. Kontrakten omfattet fagområdene arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag. Multiconsult har også utarbeidet reguleringsplanen for sykehuset.

Prosjektgruppen har levert et komplett skisseprosjekt for hele sykehuset på ny tomt på Brakerøya. I tillegg til behandlingsbygg, somatikk, poliklinikker, laboratorier, sengebygg, psykiatri og energisentral omfattet prosjektet uteområder, veier, plasser og parkering samt utredning av infrastruktur til og fra sykehuset.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfattet utarbeidelse av skisseprosjekt, hvor prosjekteringsgruppen har utviklet et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det beste alternativet.

Prosjekteringsgruppen har gjennomført planlegging, rådgivning og analyser i samarbeid med Vestre Viken HF og oppdragstaker for funksjonsplanlegging, fram til en ferdig konseptrapport skal foreligge.

Arbeidet bygget videre på foreliggende utviklingsplan og idéfaserapport for et nytt Vestre Viken sykehus, og innenfor de rammene som var fastlagt når det gjelder bruttoarealer og kostnader.

CURA har også utarbeidet en sammenlignende skisse-prosjektstudie basert på modell fra det nye Østfoldsykehuset, samt et forenklet skisseprosjekt som vurderer mulighetene for fortsatt drift i deler av dagens bygningsmasse sammen med en del nybygg på dagens tomt.

Våre tjenester

  • Komplett prosjekterings-gruppe skisseprosjekt, Multiconsult innehar rollen som PGL samt alle RI-fag