1/3

Akershus Universitetssykehus | Ill.: CF Møller

2/3

Akershus Universitetssykehus | Ill.: CF Møller

3/3

Akershus universitetssykehus | Foto: Hans Petter Fjeld

Nye Ahus

Akershus Universitetssykehus

Akershus universitetssykehus ligger i Lørenskog kommune og er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere med pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Prosjektet Nye Ahus besto av nybygg og ombygging av Akershus universitetssykehus inkludert blant annet riving, nybygging av behandlingsavdelinger, sengeposter, barnesenter, kontorer, kantine/auditorium, kommunikasjon, tekniske rom og kjellere i vanntett utførelse, samt vrimleareal med glassgate for publikum og ombygging av eksisterende bygningsmasse for teknisk sentral, kjøkken, varehåndtering og rusakutt.

Multiconsult har for Nye Ahus deltatt i planlegging og prosjektering for skisse-, for- og detaljprosjekt. Vi var ansvarlig prosjekterende for HMS, konstruksjon- og byggeteknikk, geoteknikk, brann, bygningsfysikk og riving av eksisterende bygg i alle faser i tillegg til prosjekteringsledelse.

Løsning av oppdraget

I skisse- og forprosjektfasen var Multiconsult deltaker i en solidarisk prosjekteringsgruppe sammen med C.F.
Møllers tegnestue (ARK), AF Statkraft Grøner/Theorells (RIV), AF HjellnesCowi (nå Hjellnes Consult) – ICG (RIE) og Ingemansson Technology (RIAKU). PG var i disse fasene ansvarlig for all prosjektering.

I detalj- og byggefasen hadde Multiconsult kontrakt direkte med Nye Ahus HF for prosjektering innen bygg,
geoteknikk og brann, samt at firmaet leide ut ressurser til oppdragsgivers organisasjon som var ansvarlig prosjekterende for SHA og miljø og riving / miljøsanering, og som på oppdragsgivers vegne styrte totalentreprenørens prosjektering av RIE-fagene. Som underleverandører til ARK hadde vi ansvar for bygningsfysikk.

Multiconsult har fra oppstart skisseprosjekt og gjennom forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging av byggearbeidene vært bredt representert og aktiv gjennom nevnte fagområder mot byggherreorganisasjon, brukere, arkitekter, rådgivere og utførende. Prosjektet er preget av åpenhet og planmessighet. Dette har resultert i stor grad av generalitet med funksjonelle og rasjonelle tekniske løsninger. Multiconsult har gjennom sin brede HMS kompetanse bidratt til prosjektets miljøprofil. Våre fag har bistått i utarbeidelse av forprosjektkalkyler og oppfølging gjennom kostnadsstyrt prosjektering. Multiconsult har vært en aktiv deltager i IFC-prosjektet som ble gjennomført for Frontbygget, og denne erfaringen er i Multiconsult videreført som BIM i andre offentlige prosjekter.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse og RI-prosjektering i skisse-, for- og detaljprosjekt samt oppfølging i byggetiden