1/2

Inngangsparti | Foto: Multiconsult

2/2

Sengepost | Foto: Multiconsult

Kragerø sykehus

Flerfaglig tilstandsanalyse

Kragerø kommune hadde inngått avtale om kjøpt av sykehuset. I den forbindelse ønsket de en oversikt av vedlikeholdsetterslepet på sykehuset.

Tilstandsanalysen omfattet kartlegging av tilstand og vedlikeholdskostnader på eksisterende masse. Flerfaglig tilstandsanalyser for fagene RIB, RIV, RIE på nivå 1 etter NS 3424.

Løsning av oppdraget

Tilstandsanalysene omfattet kartlegging av tilstand og vedlikeholdskostnader på eksisterende masse.
Befaringene startet med et kort møte med driftspersonell. Under møte ble tilgjengelig teknisk dokumentasjon gjennomgått. Det hele ble avsluttet
med en felles befaring av bygningsmassen med fagene RIB, RIV, RIE.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport
  • Kostnadsoverslag