Nordlandssykehuset | Ill.: Medplan Arkitekter AS

Nordlandsykehuset

Nybygg, rehabilitering og ombygging

Nordlandssykehuset dekker områdene Lofoten, Vesterålen og Salten, men sykehuset har spesialavdelinger som betjener pasienter fra hele regionen, både innenfor somatikk og psykiatri.

Prosjektet var en opprustning av sykehusets fasiliteter i Bodø og omfattet ombygging av eksisterende bygningsmasse med utvidelser og nybygg for somatikk, laboratoriefunksjoner, forsyning, undervisning og psykiatri.

Multiconsults kontrakt omfattet forprosjekt og detaljprosjekt for tidlige arbeider. Multiconsult hadde ansvaret for prosjektering innen geoteknikk, riving, konstruksjons- og byggeteknikk samt bygningsfysikk og materialer. I samarbeid med SWECO var Multiconsult ansvarlig for varme, ventilasjon, sanitær, klimateknikk og elektroteknikk / IKT.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfattet prosjektering av forberedende arbeider for utførelse, og prosjektering av rehabilitering og påbygg til høyblokk og nybygg K som erstatter eksisterende bygg. Byggearbeidene har pågått i samtidighet med drift; prosjektet omfattet rokade-prosjekter. Arbeidene har inneholdt midlertidige arbeider, ombygginger, omlegginger og etablering av nødvendig infrastruktur for klargjøring til videre byggefaser. Arbeidene grep inn i de fleste bygningsfløyene ved Nordlands-sykehuset og ga store utfordringer for driften av sykehuset. Den opprinnelige bygningsmassen er omfattet av verneinteresser, og det er lagt vekt på å skape et stimulerende samspill mellom ny og gammel bebyggelse. Bygningene skulle bindes sammen i en enhetlig struktur, samtidig som sykehusets eksisterende kvaliteter skulle beholdes.

Multiconsult har hatt disiplinledelse innen byggeteknikk og vært ansvarlig for utvikling av bæresystemet, konstruksjonsløsninger og statiske beregninger. Sammen med Sweco har Multiconsult som ansvarlig RIV prosjektert generell luftbehandling, anlegg for medisinske gasser og trykkluft, sanitæranlegg, sprinkleranlegg, varmeanlegg og kjøleanlegg. RIEs oppdrag besto i oppgradering og utvidelse av eksisterende høyspentring med trafoer, reservekraft og nødstrømsløsning for hele anlegget, elkraft anlegg, ITB og IKT anlegg, sikkerhetsanlegg samt rehabilitering og nyetablering av heiser.

Våre tjenester

  • Forprosjekt og detaljprosjekt for tidlige arbeider