1/2

Nye Tønsberg sykehus | Ill.: CURA

2/2

Samlokalisering av prosjekterende på Big Room i Tønsberg | Foto: CURA

Tønsbergprosjektet

Byggetrinn syv på Tønsberg sykehus

Multiconsult med samarbeidspartnere (CURA) danner komplett PG for gjennomføring av for- og detaljprosjektering av nytt Tønsberg sykehus.

Tønsbergprosjektet er et stort og nyskapende prosjekt og inneholder bygninger for psykiatri og somatikk. Bygningene vil blant annet romme sengeposter for psykiatri og somatikk, nytt akuttmottak, akuttpsykiatri, alderspsykiatri, radiologi, barne- og ungdomssenter, intensivavdeling for nyfødte og poliklinikk. I tillegg omfatter prosjektet tilførselsveier og internveier til sykehuset. Sykehuset dekker et befolkningsgrunnlag på ca. 220.000 og har ca. 4.000 ansatte.

Med bakgrunn i den innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART-verktøy i designfasen ble Tønsbergprosjektet kåret til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017.

Løsning av oppdraget

Sammen med Skanska skal CURA prosjektere og bygge raskere og mer standardisert (industrialisert bygge-metodikk) enn noen gang i helsesektoren (10% lavere kostnad og 50% raskere enn sammenliknbare prosjekter). Prosjektet gjennomføres med kontraktsmodellen IPD (Integrated Project Delivery), en samhandlingsmodell med tidlig involvering av entreprenør og nøkkelpersoner fra alle parter – fra tidlig design til ferdig bygg. Det er en felles incentivmodell der prosjektresultatet for alle involverte er avhengig av felles måloppnåelse. Partene har et felles ansvar for feil og avvik som oppstår under planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Prosjektet gjennomføres samlokalisert i Tønsberg for å effektivisere beslutningsprosesser, og prosjektet har utstrakt bruk av BIM og verktøy for å forbedre gjennom-føringen av prosjektet. Prosjektet gjennom føres ved bruk av metodikk fra Lean Construction og VDC, eksempelvis fremdriftsplanlegging og –oppfølging ved hjelp av Last Planner System, tverrfaglige prosjekt-eringsmøter ved bruk av ICE-metodikk og verdistyrt prosjektering ved bruk av Target Value Design.

Våre tjenester

  • CURA er totalleverandør av prosjekteringstjenester i forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggetid