1/2

Nye Drammen sykehus | Ill: LINK arkitektur/Bølgeblikk/Ratio

2/2

Det nye sykehuset | Ill: LINK arkitektur/Bølgeblikk/Ratio

Nytt Drammen Sykehus – prosjektering

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Bygget for somatikk vil blant annet romme akuttmottak, operasjonsstuer, fødeavdeling, nyfødt intensiv, sengeposter og poliklinikk. Det er planlagt tre bygg for psykiatri- og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og vil romme døgnplasser for psykisk helsevern. I tillegg skal det bygges et frittliggende bygg for stråleterapi, samt service og adkomstbygg. Sykehuset er dimensjonert for å dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 500 000 innbyggere.

Oppstart klinisk drift er planlagt i 2025. Det vil bli lagt opp til at det nye sykehuset tas i bruk gradvis frem til dette.

Løsning av oppdrag
I samarbeid med Erichsen & Horgen har Multiconsult AS kontrakt innenfor VVS, VA og Miljø for prosjektering i alle faser fra konsept- og skisseprosjekt samt for- og detaljprosjektering inkludert oppfølging i byggefasen med Nytt Drammen Sykehus.

Arkitekt og rådgivere innenfor byggfag og tekniske fag er organisert gjennom egne entrepriser. Den samlede rådgivergruppen har gjennom en samarbeidsavtale alle del i et aktivt ansvar for koordinering, samarbeid og tett flyt av kommunikasjon og informasjon.

Prosjektet har høye krav til BIM-leveranser og Multiconsult bidrar i tillegg til komplette BIM-leveranser også med kompetanse på digital samhandling. Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk.

Våre tjenester

 • Prosjektering VVS og VA
 • Slokkeanlegg
 • Medisinske gassanlegg
 • Vakuum- og avfallsanlegg
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Overvannshåndtering
 • Pumpestasjoner
 • Miljøledelse
 • Klimagassregnskap og materialvalg
 • Miljøgeologiske undersøkelser og tiltaksplaner
 • Vann- og sedimentundersøkelser
 • Kartlegging av svart- og rødlistede arter
 • Avfallsløsninger

Fagdisipliner

 • VVS
 • VA
 • RIM
 • RIMgrunn
 • Avfallsvurderinger
 • ROS